Mengenal Nama-nama Bulan dalam Bahasa Jepang

Januari : 一月 (Ichigatsu)
Februari : 二月 (Nigatsu)
Maret : 三月 (Sangatsu)
April : 四月 (Shigatsu)
Mei : 五月 (Gogatsu)
Juni : 六月 (Rokugatsu)
Juli : 七月 (Shichigatsu)
Agustus : 八月 (Hachigatsu)
September : 九月 (Kugatsu)
Oktober : 十月 (Jugatsu)
November : 十一月 (Juichigatsu)
Desember : 十二月 (Junigatsu)